سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدسعید دامادی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل
علی دوست محمدی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد افشار – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مقاله حاضر روشی نو جهت برقراری کنترل نظاتی نامتمرکز دریک پتری نت را ارایه مینماید روش غالب و معمول اعمال کنترل نظارتی نامتمرکز درسیستمهای رخداد گسسته استفاده از برنامه ریزی خطی اعداد صحیح می باشد لازم به ذکر است که این روش کراندار بودن نت کنترل شده را مدنظر قرار نمیدهد بطوریکه این مساله می توانددربرخی موارد سبب ناپایداری و یا عملکرد نادرست نت های تحت بررسی گردد این ماقله روشی ارایه مینماید که نه تنها برنامه ریزی خطی اعداد صحیح را حذف می کند بلکه کراندار بودن کلیه مکان ها را پس از اعمال این روش تضمین می نماید درراستای نیل به این هدف روشی جدید برای افزایش تعداد p-invariant ها دریک پتری نت معرفی شده است که چگونگی این افزایش با ارایه یک قضه و دو لم بیان میشود سودمندی قضیه و دو لم اخیر درالگوریتم ارایه شده به نام الگوریتم تبدیل قید کاملا آشکار می گردد