سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
ازاده احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به آنکه اجرای مدیریت جامع منابع آب یکی از نمودهای بسیار مهم و مورد توجه تصمیم سازان و مدیران منابع آب در سطح جهان می باشد دراین مقاله سعی بر آن شده است با پیشنهاد چهارچوب یک سیستم پشتیبانی در تصمیم و شرح مراحل مختلف تهیه آن در فرایند تصمیم سازی و بیان نکات کلیدی دراین فرایند گامی جهت پیاده سازی طرحهای جامع آب در کشور برداشته شود. همچنین تلاش شده است تا روشها و تکنیکهای پیشنهادی با درنظر گرفتن مشارکت ذینفعان هرچه بیشتر به واقعیت تصمیم گیری در مدیریت آب نزدیک شده تا نتایج حاصل از مدلهای مورد نظر رضایتمندی بیشتری برای تصمیم سازان فراهم سازد در پایان نیز خلا های موجود تحقیقاتی در اجرای مدیریت جامع منابع آب درمقیاس حوضه های آبریز کشور ذکر گردیده است.