سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهدی حجازی –
محمد خدابنده لو –
علیرضا صادقی –
ابراهیم داداش زاده –

چکیده:

دراین گزارش به استفاده ازتکنیک VMI کنترل موجودی براساس حداقل و حداکثرموجودی درفرایند دریافت قطعات تندر۹۰ درپارس خودرو به منظور مدیریت موجودی ها درزنجیره تامین با سیاست تحول درنحوه تحویل قطعات از روش MRP سفارشگذاری روزانه هفتگی ماهیانه به روش سیستم کنترل موجودی براساس حداقل و حداکثر موجودی پرداخته شده است با استفاده از سیستم حداقل و حداکثر موجودی vMI دراین گزارش سعی شده است تا با یک رویکرد منسجم عملیاتی سیستم مدیریت موجودی توسط سازنده با سیستم مدیریت موجودی سنتی مقایسه شود روش مقایسه دراین گزارش براساس آماره های قبل و بعد ازاجرا روش vMI براساس معیار مقایسه هزینه های کل موجودی قطعاتدرانبار و کاهش فضای حجم اشغال شده قطعات بیان شده است و نشان داده شده است که درهمه شرایط سیستم جدید بهتر عمل می کند. دریک زنجیره تامین سنتی خود برنامه ریزی تامین پارس خودرو مسئول کنترل موجودی و تولید یا فعالیت های صدور سفارش است و درواقع یک مشکل اساسی کههمه پرسنل تامین دریک زنجیره عرضه سنتی بایدآن را حل کنند این است که برای پاسخگویی تقاضای سازندگان چه مقدار باید به سازنده سفارش دهند؟