سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید کهریزی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
رضا کیانوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
علی جعفرصالحی – دانشجوی دکتری مهندسی فضا

چکیده:

تجربیات نشان میدهد که پروژههای با فناوری بالا دارای ابعاد راهبردی فنی و ملی هستند ودردستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با تهدیدها و فرصتهایی دررابطه با عناصر کلیدی پروژه یعنی زمان هزینه و کیفیت مواجه هستند این پروژه ها در راستای رسیدن به اهداف خود با عدم قطعیتهایی مواجه هستند که با اعمال روشهایمدیریت ریسک می بایست تحتکنترل و پاسخگویی مناسب قرارگیرند. دراین مقاله به تشریح روند پیادهس ازی مدیریت ریسک درپروژه های فضایی پرداخته می شود که با استفاده از آن مدیران پروژه می توانند به شناسایی ریسکهای پروژه که به دو بخش فنی و غیرفنی تقسیم می شود اقدام کنند دربخش فنی ریسک ها بسته به نوع سامانه پیشرفته با استفاده از تکنیکهای FMEA FTA شناسایی میگردند و بخشغیرفنی که شامل ریسک هزینه برنامه ریزی و زمان بندی منابع انسانی و ریسکهای خارجی می باشد با استفاده ا ز فرمهای مربوطه شناسایی می شود و درمراحل بعدی ابزارهایجهت تجزیه و تحلیل کیفی و کمی درخاتیار مدیران پروژه قرارگرفته تا با استفاده از آن اولویت بندی ریسک های پروژه صورت گیردو در ادامه اقدامات پیشگیرانه جهت مواجهه با ریسکهای با اولویت بالا مشخص و برنامه ریزی میگردد.