سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مونا قاسمی – آزمایشگاه فشارقوی دانشکده مهندسی برق وکامپیوترپردیس دانشکده های مه
حسین محسنی – آزمایشگاه فشارقوی دانشکده مهندسی برق وکامپیوترپردیس دانشکده های مه
کاوه نیایش – آزمایشگاه فشارقوی دانشکده مهندسی برق وکامپیوترپردیس دانشکده های مه
امیرعباس شایگانی اکمل – آزمایشگاه فشارقوی دانشکده مهندسی برق وکامپیوترپردیس دانشکده های مه

چکیده:

برای مدلسازی شکست الکتریکی درعایقهای گازی ،حل همزمان معادلات پیوستگی (مربوط به الکترون هاویونهای مثبت ومنفی)ومعادلات پواسون)به علت وابستگی برخی پارامترهای به شدت میدان الکتریکی محلی)استفاده میشود. روشهای عددی برای حل معادلات پیوستگی ومعادله پواسون ارائه شده است. دراین بین ضمن آنکه حل معادله پواسون ۸۰ ۷۰% زمان کل شبیه سازی راشامل می گرددبه علت تغییرات مکانی شدیدبارهای فضایی درپروسه شکست الکتریکی به کارگیری روش های دقیق برای محاسبه شدت میدان الکتریکی ضروری است. شکست الکتریکی موردنظردراین مقاله ازنوع non-thermal می باشد. که دارای کاربردهای متنوعی درصنایع مختلف وازجمله استفاده از(DBD)Dielectric Barrier Discharge برای افزایش استقامت الکتریکی برای کاربردهای فشارقوی می باشدکه مراحل تحقیقاتی خودراطی میکند. دراین مقاله برای حل معادله پواسون تکینیک سریع ودقیق Disk Method کدنویسی شده وازآن برای محاسبه توزیع پتانسیل کانال تخلیه استفاده شده است.همچنین کاهش دقت حل پواسون تک بعدی وغیرقابل اعتمادبودن آن درمقایسه باDisk Method شعاع کانال تخلیه نشان داده شده است.