سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد جعفری – کارشناس ارشد مهندس صنایع
ناصر سلماسی – دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

درسالهای اخیر مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است دراین مساله تعداد پرستاران موردنیاز از درجه مهارت های مختلف برای هرمکان شیفت در طول دوره زمان بندی مشخص بوده و هدف از حل مساله تخصیص پرستاران به مکان شیفت ها است بطوریکه تقاضاهای هرمکان شیفت پوشش داده شده و میزان رضایت پرستاران از شیفتهای تخصیص یافته بیشینه شود دراین تحقیق برای زمان بندی شیفت های کاری پرستاران دربیمارستان فوق تخصصی میلاد از الگوریتم فراابتکاری تبرید شبیه سازی شده استفاده شده است نتایج حاصل از آزمایش ها نشان میدهد که دمای اولیه نحوه کاهش دما و تعدادتکرارها درهردما تاثیر مههمی به روی جوابهای بدست آمده دارند والگوریتم تبرید شبیه سازی شده درمدت زمان معقول به جوابی مناسب همگراست.