سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج جزیرئیان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبداله خورشیدی پاچی – کارشناس نقشه برداری

چکیده:

ازمحتوای طیفی منحنی جزرومدی که میتوان قواعد اولیه را استخراج نمود می توان گفت که به طورعمده چهارنوع رژیم جزرومدی وجود دارد پریود طولانی پریودروزانه پریود نیم روزانه پریود سه باردرروز درموردهرکدام از آنها ساختارپیچیده ای وجود دارد علاوهبرموارد ذکر شده اجزا اصلی درباند ۴ باردرروز بطور نمونه M4 و برخی جاها جزرومد غیرخطی که درنقشه برداری دریایی و اقیانوس شناسی با عنوان مولفه های کم عمقی خوانده می شوندوجوددارد این مولفه ها میتواند تادرجات ششباردرروز یا بیشتر نیز برسندتجهیزات نیز میتوانند اثرات مشابهی ایجاد نمایند ضروری مینماید که درتعیین پریود عمده روزانه و نیم روزانه و همچنین ۳ باردرروز بحث شود و تعریف پریودهای طلانی جزرومد با روشهای ویژه ای مورد ارزیابی قرارگیرد.