سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیرین کرمی فر – دانشجو مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فربد ذوالریاستین – استاد و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

فعالی تهای اقتصادی در سال های اخیر به طور بی سابقه و روزافزون شاهد بازارهای رقابتی بود هاند. بدیهی است که هزینه یابی و تعیین صحیح قیم تها برای باقی ماندن در چنین رقابتی امری حیاتی می باشد. روش هزینه یابی بر مبنای فعالیتABC) امروزه درصنایع به جایگزینی کارامد برای رو شهای سنتی تحلیل حاشیه سود بدل شده است. با وجود سابقه ی قابل توجه این روش در صنایع مختلف، کاربرد روش مذکور در واحدهای اقتصادی کوچکتر چندان شناخته شده نیست. در پژوهش پیش رو، پیاد هسازی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واحدهای اقتصادی/تولیدی کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور روش فوق در یک نمونه از رستوران های مدل بیرو نبر (تهیه غذا) پیاده سازی شده، و هزینه های سربار در هر کدام از محصولات (غذاهای موجود درمنو) ردیابی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در هزینه یابی حتی برای واحدهایکوچک نیز نه تنها قابل پیاده سازی بلکه بسیار کارا می باشد. داد ههای حاصل از پیاد هسازی این روش هم در تحلیل سود و هزین هیابیو هم در تحلیل فعالی تها و مراکز فعالیت اطلاعات ارزنده ای را در اختیار مدیران این واحدها قرار م یدهد