سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر عسگری – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق
یوسف صیفی کاویان –

چکیده:

مسئله یافتن کوتاهترین مسیر فاکتوری بسیار مهم در شبکههای ارتباطی به حساب می آید که در میزان کارایی و عملکرد شبکه نقش مهمی ایفا می کند، یکی از سریعترین روشهای حل این مسئله استفاده از شبکه هاپفیلدمیباشد به این ترتیب که با تعریف تابعی به نام تابع هدف، مسیر مورد نظر از مینیممهای آن استخراج می شود. بهترین روش برای پیادهسازی شبکههای عصبی، پیادهسازیFPGA می باشد زیرا این تراشه علاوه بر کارایی بالا به سختافزار انعطافپذیری شبهنرم افزاری می بخشد، هدف این مقاله پیادهسازی سختافزاری شبکه عصبی هاپفیلد به منظور حل مسئله کوتاهترین مسیر در شبکههای ارتباطی میباشد . برای توصیف سختافزاری از زبانVHDL استفاده می شود و برای پیاده سازی تراشه EP2C50F672C6 FPGAاز شرکتAtmel مورد بررسی قرار می گیرد، نتایج اثبات میکند که طرح پیشنهادی می تواند به عنوان یک روتر در شبکههای ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد