سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید فتح آبادی – کارشناس ارشد – برق (ابزار دقیق و اتوماسیون)
مهدی نیکوسخن لامع – کارشناس ارشد – هوافضا (دینامیک پرواز و کنترل)

چکیده:

در این مقاله عملکرد فیلترهای غیر خطی UKF و EKF در تخمین حالت های هدایت آشیانهیاب شامل شتاب هدف، همچنین موقعیت و سرعت نسبی موشک و هدف در دو دستگاه کارتزین و قطبی در حضور اندازهگیریهای نویزی شدید و هدف مانور بالا مورد بررسی قرار گرفتهاست. عملکرد حلقه هدایت، کیفیت تخمین حالتهای هدایت، حذف نویز و بارمحاسباتی دو روش مبنای مقایسه در این تحقیق قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند که دردستگاه قطبی استفاده از فیلتر کالمنUKF با توجه به کیفیت بهتر تخمین و بارمحاسباتی کمتر به مراتب بهتر از فیلتر کالمنEKF میباشد. اما در دستگاه کارتزین فیلتر غیرخطی مناسب باید با نگاهی به کیفیت بهتر تخمینUKF و بارمحاسباتی کمترEKF انتخاب گردد.