سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نیکوسخن لامع – سازمان صنایع هوافضا
سیدحسین پورتاکدوست – دانشگاه صنعتی شریف- قطب سامانههای هوافضایی

چکیده:

امروزه روشهای چند مدلی، یک رویکرد مناسب در کاربرد ردیابی اهدف مانوری سیستمهای آشیانهیاب محسوب میگردد. این روشها قابلیت تخمین پارامترهای تصادفی در کنار تولید توابع چگالی آنها دارا میباشد. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن چندمدلیMultiple Model به تخمین خطای ریدوم در حلقه هدایت موشکهای آشیانهیاب راداری پرداخته شدهاست. عملکرد حلقه هدایت با فیلتر کالمن چندمدلی در مقایسه با فیلتر کالمن تکی مورد بررسی قرار گرفتهاست و نیز میانگین ریشه مربعات خطای برخورد حاصل از دو روش مورد ارزیابی کیفی و کمی قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند که عملکرد فیلتر کالمن چندمدلی به مراتب بهتر از فیلتر کالمن تکی میباشد. در پیادهسازی این فیلتر چند مدلی از سیگنالهای شتاب و نرخ چرخش بدنه به عنوان ورودی مدل استفاده شده است که این تلفیق در مراجع مرتبط مشاهده نشده است