سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهادر بخشی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ما در این مقاله پیادهسازی سختافزاری استانداردDSS را به صورت مقاوم در برابر حمله زمانی ارایه میکنیم. حمله زمانی به جای مدل ریاضی از زمان اجرای الگوریتم و تغییرات آن استفاده میکند. روشهای مختلفی برای مقاومسازی پیادهسازیهای نرمافزاری در برابر حمله زمانی مطرح شده است، این روشها کاهش چشمگیری بر روی کارایی الگوریتم دارند. در اینجا در روند طراحی سختافزار DSS نشان خواهیم داد که چگونه قابلیتهای ویژهای که در پیادهسازیهای سختافزاری دارد مانند قابلیت کنترل زمانبندی مدار توسط طراح، به مقاومسازی در برابر حمله زمانی کمک خواهد کرد تا بدون از دست دادن کارایی و افزایش هزینه سختافزار، یک پیادهسازی سختافزاری امن از DSS حاصل گردد. بدین منظور، شناسایی اجزای لازم برای پیادهسازی سختافزاریDSS انجام گردیده و سپس برای اجزای ضربکننده پیمانهای به روش Blakley توانرسانی پیمانهای به روش square-and-multiply کاهش پیمانهای و جمعپیمانهای طرح اصلاحشده سختافزاری مقاوم در برابر حمله زمانی ارایه شده است.