سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریدون ابوالقاسم زاده – دانشجو
غلامرضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ار

چکیده:

با توجه به اینکه حداکثر میزان مصرف مواد افزودنی ۵ درصد وزنی سیمان بوده ودر تعیین نسبت های اختلاط بحساب نمی آید ،ولی میزان فرهنگ استفاده از این مواد، روش مصرف ، تطبیق با استانداردهای ملی ایران و کنترل آزمونهای الزامی از جمله مواردی است که متاسفانه مورد توجه مهندسان و مجریان امر بعضا قرار نمی گیرد ، دراین مقاله با روش شناسی جدید تحت عنوان گراندد تئوری که یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام کنند. و بر این اساس موضوع استفاده از تاثیر مواد افزودنی در صنعت آب و ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. سوالات تحقیق: در این تحقیق آثار و عواقب پایین بودن فرهنگ مصرف مواد افزودنی بتن در ساخت وساز وهمچنین راهکارهای استفاده از مواد افزودنی بتن در مازندران مورد بررسی قرار گرفته است. . روش تحقیق: دراین تحقیق براساس روش کیفی گرانددتئوری،ابتداباطرح پرسش هایی ازمهندسان ومجریان فعال درامورساختمان درحوزه نظام مهندسی ساختمان استان مازندران باموضوع اثرات استفاده ازمواد افزودنی دربتن صورت گرفته است وسپس مصاحبه با ۴۳ نفر از مهندسان و مجریان ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار که همکاری با این پژوهشگر را پذیرفتند ، انجام گرفته است. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از این تحقیق که حاصل مصاحبه و نظرسنجی از ۴۳ نفر با ۱۰۰۲ نظر از همکاران بوده است نشان می دهد که در تعریف مواد افزودنی، عوامل فردی و در بررسی نشانه های پایین بودن فرهنگ استفاده از مواد افزودنی در بتن ،نشانه های سازمانی و در بررسی علل پایین بودن فرهنگ مصرف و استفاده از مواد افزودنی بتن و آثار و عواقب پایین بودن فرهنگ مصرف مواد افزودنی بتن عوامل فردی و در بررسی راهکارها جهت جلوگیری از پایین آمدن استفاده از مواد افزودنی بتن راهکارهای سازمانی و در بررسی اقدامات هر یک از مهندسان و در بررسی اقدامات سازمان نظام مهندسی به ترتیب اقدامات فردی و سازمانی از مهمترین راهکارها خواهند بود..