سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سامی نقشین جوهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارومیه_ایران

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی پیرامون رابطه بین سازه پوشش و کاربری در تیمچه های بازار های تاریخی پرداخته تا در آن نتایج حاصل از پایش داده ها در روش تحقیق توصیفی ، تاریخی و تحلیلی از تفسیر نمونه های موردی به شکل تصادفی از نمونه های مختلف در اقلیم ها و ادوار متفاوتی انتخاب گردیده ، به این امر که سیستم سازه تیمچه ها در بنا های بازارها علاوه بر اینکه این فضا ها را یکی از شاخصه های برتریبنا های بازار های تاریخی نسبت به یکدیگر قرار داده اند ، به این مورد نیز که این ساختار سازه ای و عناصر یکپارچه آن به شکل مدولار در موقعیت های خاص جغرافیای و مکانی با تاثیر از عوامل چون اقتصاد ، اقلیم و فرهنگ متفاوت شکل گرفته اند تاکید دارد .بررسی نمونه های موردی و محتوای تحقیق بر اساس نمودار کلی تحقیق شکل گرفته ، و ترتیب پژوهش در قالب جدولی ارایه گردیده تانتایج حاصله میزان اشتراکات وجوه این بنا ها را مشخص نماید .و همچنین شاخصه های سازه پوشش و کاربری را در سا ختار این بنا ها نمایان کند ، که تاکیدی است بر اهداف تحقیق در رابطه با عنوان که در متن تحقیق با ترتیب معرفی موضوع و نمونه های تحقیق و سپس تفسیر و توصیف نمونه ها و در نتیجه تحلیل نمونه های و نتایج حاصله از آن .