سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آصفه رفیعی زاده – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
صادق معتکف ماسوله – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت

چکیده:

دردهه های اخیر جنبش ها و مکتب های چندی درعرصه معماری و شهرسازی پیدا شده اند که غالبا ریشه در دیدگاه های فلسفی دارند و شناخت آنها بسیارضروری است سبک شهرسازی و معماری یکی از مهمترین و فراگیر ترین جنبشهایی استکه درسالهای اخیر دست یافته و اغلب معماران و شهرسازان حتی الامکان نگاهی بدان دارند. این هنر در گذشته تابع اصول و ضوابط کمابیش معین و شناخته شده ای بود و پیوندی استوار و ناگسستنی با فرهنگ جامعه و الگوهای رفتاری داشت به همین سبب سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می شود و دگرگونی های معماری با دگرگونی هایی که درسایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع می پیوست متناسب بود و هرسبک جدید م عماری براصول روشها و سنتهای سبک پیشین استوار بود و به همین علت بین سبکهای گوناگون معماری رابطه ای چنان استوار وجود دارد کهمرزبندی بین آنها دشواربه نظر می رسد. آموزش عالی ما از استاندارهای جهانی فاصله دارد ازدیار فضاهای جدید نیز نمی تواند این خلا را پرکند بنابراین ضرورت رسیدنب ه قافله علم و تکنولوژی نیازمند هرشی جدید و نو درتفکر و تغییر ساختارهاست.