سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نصراله صلاحی – شرکت نفت پالایش اصفهان

چکیده:

کوره ها ودیگهای بخار درکلیه صنایع ازجمله صنایع نفت درزمره ادوات کلیدی هستند که بیش ازهرقسمت دیگر درمعرض اختلال توقف و یا شرایط خطرناک و ناایمن قرار داشته و درصورت بروز اشکال منجر به از سرویس خارج شدن آنها کل سیستم عملیاتی مربوطه اجبارامتوقف شده و ازمدار تولید خارج می گردند ضمن اینکه هزینه های فراوانی را که با توجه به واحد مربوطه میزان آن متفاوت است می بایستی جهت رفع مشکلات بوجود آمده و بکاراندازی سیستم متحمل شد توقف تولیدطی این مدت نیز ضمن کاهش بهره برداری ازسیستم ممکن است باتوجه به نیاز بازار و کاهش مواد تولیدی مربوطه مشکلات اقتصادی اجتماعی و دربعضی ازموارد سیاسی را نیز به همراه داشته باشد یکی ازمشکلات اساسی که میتواند باعث بروز مشکل برای کوره ها باشد مسائل خوردگی درنقاط و وسایل مختلف آن است که ضمن هدرروی مقدار زیادی انرژی که امروزه درکشور توجه زیادی را به خود معطوف داشته است و صدمهمکانیکی به کوره که مخار ج زیادی را تحمیل می کند بهطوریکه ذکر شدمی تواند باعث توقف تولید و بروز مشکلات بعدی گردد.