سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهیر مصطفی بلوردی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
طیبه بلوردی – عضو هیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
مهدیه غیوری – کارشناس ارشد ریاضی وآمار

چکیده:

یکی ازنتایج پیامدهای مدرنیته و ظهور نهادهای مدرن متکثر و شخصی شدن روابط اجتماعی و درنهایت ظهور نابسامانی ها وآشفتگی های روانی است از انجا که لازمه هرگونه تبیین اسیبهای فردی و اجتماعی توجه به زمینه اجتماعی هرجامعه و رابطه فرد با آن است دراین نوشتار باتاکید برزمینه دینی مذهبی جامعه ایران و ردنظر کسانی که اسیبهای روانی را پیامد محتوم مدرنیته می دانند با رویکرد تلفیقی جامعه شناسان و روانشناسان تلاش نموده به مبحث سلامت روانی دانشجویان بپردازد ازهمین روی با تقسیم دینداری به ابعادچهارگانه اعتقادی عاطفی جنبه ذهنی دیندداری و مناسکی و پیامدی جنبه ظاهری دینداری و همچنین توجه ویژه به عامل شخصی شدن روابط که همان متغیر انزوای اجتماعی است تلاش نموده نقش این عوامل را درفرایند سلامت روانی بررسی نماید پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی برروی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان درابتدای نیم سال اول تحصیلی ۸۸-۸۹ است تعداد۳۴۵نفر با استفاده ازفرمول کوکران به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده اند.