سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر ،گروه جغرافیا ، ماهشهر

چکیده:

حرکتهای توده ای پدیده هایی هستند که در فرآیند تغییر شکلهای ژئومورفولوژیکی اتفاق میافتند. عوامل مختلفی از قبیل وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی، سازندهای سطحی، آب و هوا،آبهای سطحی، آب زیرزمینی و هوازدگی بر پایداری یا ناپایداری دامنه ها تاثیر دارند. هدف از اینپژوهش بررسی نقش عوامل زمین شناسی از قبیل لیتولوژی، گسل، ماگماتیسم، ولکانیسم، و غیرهدر ناپایداری دامنه ها و بروز حرکات دامنه ای می باشد. در ابتدا ویژگیهای زمین شناسی منطقهمورد بررسی قرار گرفت و نقشه های لیتولوژی، زمین شناسی، پراکنش پدیده های ولکانیسم وماگماتیسم تهیه گردید. سپس نقشه پراکنش حرکات دامنه ای با استفاده از تفسیر عکسهایهوایی به مقیاسهای ۰۰۰۱۱۱۱ مربوط به سال های ۰۳۳۱ و ۰۳۳۱ به بعد و بررسی تصاویرماهواره ای و انجام عملیات میدانی با استفاده از GPS انجام گردید. درمرحله بعد با تلفیق نقشهپراکنش حرکات دامنه ای و نقشه لیتولوژی، نقش لیتولوژی در بروز ناپایداری دامنه ها مشخصگردید. براساس نقشه نهایی به دست آمده مشخص گردید بیشترین ناپایداری دامنه ها در سازندکرج رخ داده است.