سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مردانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

مناطق روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است و جامعه روستایی نقش اساسی درحیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد باتوجه به اهمیت وجایگاه جامعه روستایی درکشور و مشکلات و چالشهایی که این جامعه درفرایند توسعه خود با آن مواجه است شناخت و تحلیل ویژگیهای معماری روستایی درکشور و پرداختن به کلیه ابعاد آن ضرورت تام دارد امروزه برنامه های مختلف برای توسعه معماری ماطق روستایی تدوین و به اجرا درمی آید مصالح سرانه اقلیم زیست بوم محیط زیست درمجموع مدیریت و مهعماری روستایی را تشکیل میدهد که هریک به تناسب ضرورت ها و نیازهای زندگی روستائیان درپی به ثمررسیدن ساماندهی و توسعه نواحی روستایی میب اشند دراین بین توجه به معماری روستا درفرایند برنامه ریزی توسعه روستایی برای مجموعه نظام مدیریت روستایی ضروری است می توان برایند برنامه های توسعه را دربهبود کیفیت معماری روستای مشاهده نمود.