سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد مبصر – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
محمدرضا جزائری – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
لیلا صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج
حمیدرضا توکلی کاخکی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج

چکیده:

برای مطالعه وضعیت و کیفیت بذرهای خود مصرفی گندم استان خراسان رضوی، تعداد ۷۹ نمونه بذر در حال کشت از یازده شهرستان استان جمع آوری گردید. آزمونهای خلوص فیزیکی، جوانه زنی استاندارد، بنیه بذر، سلامت بذر شامل آزمونهای شستش ، تست جنین و بلاتر انجماد بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای تعداد بذر علفهای هرز غیرمجاز نمونه ها، سرعت جوانه زنی، آلودگی به قارچ های Tiletia caries و Fusarium graminearum اختلافات معنی داری در شهرستان های مورد مطالعه داشتند.کیفیت فیزیکی و فیزیولوژیکی نمونه های اخذ شد با حداقل کیفیت مورد قبول ملی (استاندارد) طبقه گواهی شده نزدیک بوده و تفاوت چندانی مشاهده نگردید. با وجود سهولت کنترل سیاهکها با قارچ کشهای سیستمیک، به دلیل عدم امکان ضدعفونی توسط کشاورزان ، مقدار این بیماریها و همچنین فوزاریوم در نمونه ها بالا بود.