سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیروان بهرامی – دانشجوی دکتری شهرسازی
شاهو کشاورزی – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

شهر وانسانهایش دراین روزگار با مشکلات عمده ای روبروهستند مخاطرات زندگی درشهر کیفیت آن را تاحد زیست در شهر تنزل داده است انسان شهرنشین برای تعدیل فضاهای سنگین و ناآرام شهری همواره نیازمند فضاهای ازاد گوناگون و هماهنگ با مجموعه محیط گرداگردش بوده است وجود چنین فضاهایی برای پیشگیری از افسردگی تنهایی و گاه نیز خشونت بسیار موثر و ضروری است ازاین روچارچوب تحقیق برمطالعه محیط مصنوع و رفتار انسانی مرتبط با ان درقالب گونه و شرایط خاصی از فضا قرارگرفته است هدف ازاین پژوهش بررسی وجوه کالبدی فضایی مجموعه های مراکز فلکه های شهری درفضای بصری این فلکه ها و تاثیر این عناصر براستفاده کنندگان از فضا می باشد همین طور هدف غایی این پژوهش دستیابی به ان دسته از اصول و معیارهایی استکه درطراحی مکان یابی و استقرار بیان فضایی و ایجاد ارتباط با شهروندان موثراند تا بتوان با استفاده از چنین قالبی هم به تحلیل فضاهای مشابه دست پیدا کرده و هم به طراحی و یا باز طراحی اصلاح و ترمیم فضاهای نو پرداخت.