سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی جعفری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

نشت نفت خام به داخل خاک می تواند باعث تغییراتی در پارامترهای ژئوتکنیکی خاک الوده شود یکی ازم همترین مسائل بحث تغییر مقاومت و پایداری در پی سازه های مستقر بر خاکهای الوده به نفت می باشد متاسفانه در گذشته مطالعات بسیار محدودی در ارتباط با بررسی پارامترهای خاک الوده انجام گرفته است که بیشتر پژوهشها نیز به خاک درشت دانه اختصاص یافته است این در حالی است که خاکهای رسی به علت خاصیت الکتروشیمیایی از رفتار پیچیده ای به جهت جذب سیال برخوردار است این پژوهش برپایه نتایج ازمایشگاهی به بررسی نحوه تغییرات پارامتر چسبندگی زهکشی نشده در خاکهای الوده به نفت خام می پردازد نتایج ازمایشات غالبا بیانگر کاهش در مقاومت فشاری و پارامتر چسبندگی زهکشی نشده در نمونه های الوده با افزایش درصد نفت و سن الودگی می باشد.