مقاله پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۲ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوری و کارآفرینی سازمانی
مقاله الگوی سه شاخگی توسعه کارآفرینی
مقاله دانشگاه های علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: عربیون ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل موثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با استفاده از الگوی سه شاخگی توسعه کارآفرینی پرداخته است. تنوع شدید محصولات و خدمات در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و چالش های متعدد در رویکرد و نظام مدیریتی حاکم بر آنها دلایل اصلی انجام این پژوهش است.
روش بررسی: در این پژوهش از مدل سه شاخگی توسعه کارآفرینی استفاده شده است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ساخت یافته شامل ۵۸ سوال اصلی است که بر اساس طیف لیکرت طراحی و بین کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی توزیع شده است. روایی پرسشنامه توسط نخبگان تایید و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (۹۴%) تعیین گردیده است. حجم نمونه ۳۷۹ نفر از کارکنان است که به روش هدفمند غیراحتمالی تعیین شده است. نهایتا تعداد ۳۲۵ پرسشنامه جمع آوری شده و داده های مربوطه در نرم افزار SPSS 18 ثبت و تحلیل گردیده است.
یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی موثر هستند که وضعیت کلی آنها، متوسط است.
نتیجه گیری: بنابر نتایج این پژوهش، توصیه می شود نسبت تغییر نگرش مدیریتی به نظام اداری، اصلاح ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید، تمرکززدایی و اصلاح سیستم ها و روش های کاری به منظور بهبود وضعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در اولویت نظام اداری دانشگاه های علوم پزشکی قرار گیرد.