سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا عسگری – دانشجوی دورهی کارشناسی رشتهی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی
فاطمه درویش متولی –

چکیده:

پروتئین های شیر به عنوان پیشساز بسیاری از بیوپپتید های زیست فعال مطرح میباشند. این پپتید ها که در توالی آمینواسیدی پروتئین غیرفعال میباشند، پس از آزادسازی از زنجیرهی پلیپپتیدی دارای فعالیت زیستی خواهند بود که با توجه به نوع پیشساز پروتئینی فعالیت های زیستی متفاوتی را میتوان به آن ها نسبت داد. در حقیقت تفاوت این فعالیت ها ناشی از تفاوت در آمینواسید ها و ترتیب قرارگیری آن ها میباشد. خاصیت آنتیاکسیدانی، ضد میکروبی، بازدارندگی ACE ، تقویت سیستم ایمنی، کاهش فشار خون و کلسترول، کمک به افزایش جذب کلسیم و … از جملهی این فعالیت ها میباشند. بعضی از این پپتیدها دارای چندین اثر بر مکانیسم ها یا ارگان های مختلف بدن هستند که این فعالیت ها را با اثر شبه هورمونی خود نشان می دهند. این پپتید ها قابلیت تولید در مقیاس تجاری را داشته و مکمل های غذایی، مواد دارویی و غذاهای کاربردی از محصولاتی بوده اند که تاکنون در این زمینه مورد توجه محققان و تولید کنندگان قرار گرفتهاند. گرچه توسعهی تولید مواد غذایی غنی شده با این پپتید ها نیازمند دانش فنی بالا در زمینهی فرآیند های جداسازی غشایی و کروماتوگرافی است، اما هم اکنون کارخانجاتی از جمله Calpis و Evolus در این عرصه با تولید محصولات تخمیری حاوی این پپتید ها موفق بوده اند. در این مقاله به معرفی بیوپپتید های فعال و کاربرد های تغذیه ای و تجاری آن ها می پردازیم