مقاله پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۵۵ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسیقی
مقاله خنسا
مقاله شعر
مقاله رثا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسبوق سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نسیم بهار نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خنسا از بزرگ ترین زنان شاعر ادب عربی است و در زمینه رثا چنان مشهور است که کم تر شاعر تازی به پای او می رسد. مرثیه های او در سوگ دو برادرش صخر و معاویه حاکی از احساسات زنانه و عاطفه سرشار او است. خنسا با انتخاب مجموعه ای از گوش نوازترین قوافی و مناسب ترین اوزان و به کارگیری صنایع لفظی و معنوی ای مثل جناس، طباق، سجع، ترصیع، تسمیط و سایر افزاینده های موسیقایی و ایجاد پیوند بین مضمون و موسیقی مرثیه های خود توانسته احساسات زنانه و حزن و اندوه درونی خود را به بهترین وجه به خواننده القا کند. پژوهش حاضر بر آن است که با روش کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیل ساختار و محتوا، موسیقی اشعار خنسا و پیوند آن با مضمون رثا را که وجه غالب اشعار اوست، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.