مقاله پیوندهای اجتماعی: مطالعه تطبیقی بررسی انواع ساختار شبکه زنان با شوهرانشان در شهر بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: پیوندهای اجتماعی: مطالعه تطبیقی بررسی انواع ساختار شبکه زنان با شوهرانشان در شهر بابل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله ساخت اجتماعی
مقاله شبکه اجتماعی
مقاله پیوندهای ضعیف
مقاله پیوندهای قوی
مقاله تحلیل شبکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی فیض اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی اسفجیر علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بسمل معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روابط و پیوندهای اجتماعی، به سبب آن که به عنوان سرمایه اجتماعی و دارایی فرد محسوب می شوند و فرد از طریق آنها می تواند بر منابع و حمایت های موجود در این پیوندها دسترسی یابد در جامعه شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف کلی در این پژوهش، بررسی انواع ساختار شبکه پیوندهای اجتماعی زوجین ساکن شهر بابل در سال ۱۳۹۰ است. انواع شبکه اجتماعی (روابط رسمی، روابط غیر رسمی) و ساختار شبکه اجتماعی (دامنه، تراکم، سلسله مراتب، فاصله، قدرت پیوند) به عنوان متغیر وابسته و جنسیت (زنان و شوهرانشان) به عنوان متغیر مستقل، مورد مطالعه قرار می گیرند. روش تحقیق پیمایش و روش نمونه گیری، گلوله برفی می باشد. همچنین ۲۷۰ نفر (۱۳۵ زوج) به عنوان نمونه آماری تحقیق، انتخاب شده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، نوع شبکه اجتماعی مردان و زنان متاهل، تفاوت معناداری با هم ندارند؛ مردان و زنان، در روابط رسمی و روابط غیررسمی حضور یکسانی دارند. ساختار شبکه اجتماعی مردان و زنان متاهل نیز، تفاوت معناداری با هم ندارند؛ مردان و زنان در دامنه، تراکم، سلسله مراتب، فاصله و قدرت پیوند شبکه های اجتماعی تفاوتی با یکدیگر ندارند.