مقاله پیش یابی رژیم بارش و دمای خوزستان با مدل های گردش عمومی جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: پیش یابی رژیم بارش و دمای خوزستان با مدل های گردش عمومی جو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله مدل های GCM
مقاله ریز مقیاس نمایی
مقاله سناریوی اقلیمی
مقاله دما و بارش
مقاله منطقه مطالعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندری خلف آبادی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل های گردش عمومی جو، به دلیل بزرگ مقیاس بودن شبکه های محاسباتی آنها قادر به پیش بینی پارامترهای آب و هواشناسی در مقیاس نقطه ای نیستند، لذا دانشمندان ابزار واسطی به نام مدل Weather Generator را ابداع کردند که می توان بر اساس آن و با استفاده از خروجی مدل های عددی، تغییراقلیم را در مقیاس نقطه ای و ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در این مقاله هدف تعیین میزان تغییرات در عناصر دما و بارش در منطقه خوزستان بر اساس خروجی های مدلGCM  می باشد. به این منظور ابندا داده های حاصل از مدل های GCM از طریق مدل Lars-wg در سطح ناحیه ای ریز مقیاس شده و سپس با داده های مدلECHO-G  تحت سناریوی A1 میزان تغییرات حاصله در عناصر دما و بارش در هشت ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان شامل آبادان، اهواز، بستان، دزفول، مسجد سلیمان، امیدیه، رامهرمز و صفی آباد بررسی گردید .نتایج حاصل از مقایسه مقادیر دیده بانی و مدل سازی شده ۲۰۰۵-۱۹۸۶ انطباق معنی داری را نشان داده و حکایت از توانایی بالای مدل در شبیه سازی داده های اقلیمی دارد. با بررسی خروجی های مدل مشخص گردید که منطقه مطالعاتی از واکنش های متفاوتی نسبت به تغییر اقلیم برخوردار می باشد. در این راستا نتایج سه پارامتر بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر ماهانه نشان می دهد که بیشترین افزایش دمای حداقل در ایستگاه آبادان ۱۸٫۸ درجه سانتی گراد، بیشترین کاهش دمای حداکثر در ایستگاه بستان -۱٫۸ درجه سانتی گراد و بیشترین افزایش بارش در ایستگاه رامهرمز با ۱٫۰۳ میلی متر در دوره آماری ۲۰۲۹-۲۰۱۰ بوده است. نتایج همچنین حکایت از بیشترین تغییر در عنصر بارش در سراسر منطقه مطالعاتی دارد. در مجموع در هشت ایستگاه مورد مطالعه، افزایش دمای حداقل با کاهش بارش سالانه همراه خواهد بود.