مقاله پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر براساس متغیرهای تمایز یافتگی و تاب آوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر براساس متغیرهای تمایز یافتگی و تاب آوری
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاب آوری
مقاله تمایز یافتگی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده اصلی افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش با هدف پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا براساس متغیرهای تمایز یافتگی و تاب آوری انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی- همبستگی روی مجموعا ۲۴۲ نفر دانشجوی دختر انجام شد. میانگین سنی آنان ۲۲٫۴۵ سال (انحراف معیار ۴٫۹) بود. ابزارهای به کار برده شده برای سنجش متغیرهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)، مقیاس تمایزیافتگی اسکورون (DSI) و مقیاس کوتاه کیفیت زندگی(WHOQOL-BREF) . تحلیل داده ها به روش ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین تاب آوری و کیفیت زندگی و همچنین بین تمایز یافتگی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی کیفیت زندگی حاکی از آن بود که هم آمیختگی با دیگران بیشترین رابطه را با کیفیت زندگی دارد.
نتیجه گیری: تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی (و یا افرایش سلامت روانی) موجب افزایش کیفیت زندگی می شود و همچنین هم آمیختگی با دیگران به دلیل اینکه تحت تاثیر سیستم عاطفی محیط و واکنش اطرافیان شکل می گیرد بیشترین تاثیر را در کاهش کیفیت زندگی دارد.