مقاله پیش بینی کننده های تماشای تلویزیون، بازی های رایانه ای و ویدئویی در نوجوانان شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۹۱ تا ۷۰۲ منتشر شده است.
نام: پیش بینی کننده های تماشای تلویزیون، بازی های رایانه ای و ویدئویی در نوجوانان شهر تبریز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار نشسته
مقاله تماشای تلویزیون
مقاله بازی های رایانه ای و ویدئویی
مقاله فعالیت بدنی
مقاله خودکارآمدی
مقاله درک حمایت خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکروش بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جزایری ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تماشای برنامه های تلویزیون، بازی های رایانه ای و ویدئویی به عنوان «فعالیت نشسته» از رفتارهای ناسالم نوپدید است که در بین نوجوانان شیوع جهانی دارد.
به منظور شناسایی پیش بینی کننده های رفتارهای نشسته نوجوانان، مطالعه توصیفی، تحلیلی با استفاده از پرسشنامه یادآمد فعالیت بدنی ویژه نوجوانان، همراه با پرسشنامه اطلاعات جمعیتی، درک حمایت خانواده، و خودکارآمدی، به صورت خودایفا در بین نوجوانان دانش آموزان در شهر تبریز سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شد.
در مجموع، ۴۰۲ نوجوان، ۵۱٫۵ درصد دختر با میانگین سنی ۱۲٫۹۳ (انحراف معیار۰٫۴۹ ) شرکت داشتند. میانگین مدت رفتارهای نشسته نوجوانان ۱۹۳٫۵۵ (انحراف معیار۹۹٫۱۵ )، دختران ۱۷۰٫۲۵ (انحراف معیار۸۹٫۲۰ ) و پسران ۲۱۸٫۲۵ (انحراف معیار۱۰۳٫۳۴ ) دقیقه در روز بود. اجرای تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد: جنس پسر (نسبت شانس= ۳٫۰۱ با %۹۵ فاصله اطمینان= ۱٫۶۴-۴٫۶۴، P<0.001)، اشتغال مادر (نسبت شانس= ۲٫۳۶ با %۹۵ فاصله اطمینان ۱٫۱۹-۴٫۶۷، P=0.013) و خودکارآمدی (نسبت شانس= ۱٫۱۰ با %۹۵ فاصله اطمینان= ۰٫۹۴-۰٫۹۹، P=0.006) با رفتارهای نشسته بیش از ۱۲۰ دقیقه در روز، رابطه معنی دار دارند.
جنس پسر، اشتغال مادر و خودکارآمدی، پیش بینی کننده های موثر بر رفتارهای نشسته نوجوانان بود. انس با تلویزیون، بازی های رایانه ای و ویدئویی مستقل از سطوح فعالیت بدنی نوجوان یک مشکل روانی – محیطی تشخیص داده شد. کاهش رفتارهای نشسته، راهکارهای خاص نیاز دارد که باید مستقل از سطوح فعالیت بدنی متوسط و شدید نوجوانان طراحی و اجرا شود.