مقاله پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۵۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی شخصیتی عزم
مقاله جهت گیری هدف
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اردانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خیر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اردانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: روحی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی «عزم» با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری هدف بود.شرکت کنندگان پژوهش ۳۵۶ دانشجو (۱۷۷ دختر و ۱۷۹ پسر) از دانشکده های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بوده اند که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.شرکت کنندگان مقیاس ۱۲ گویه ای «عزم» داکورس و کوئین و مقیاس ۲۴ گویه ای جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور را تکمیل کردند. تحلیل یافته ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به صورت سلسله مراتبی همزمان مطابق با مراحل بارون و کنی برای تحلیل مسیر انجام پذیرفت. علاوه بر مراحل مذکور برای بررسی برازندگی نتایج مدل تحلیل مسیر پژوهش از نرم افزار لیزرل (ویرایش ۸٫۵) استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین ویژگی «عزم» و جهت گیری های گرایشی (چه عملکردی و چه تسلطی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با جهت گیری های اجتنابی (چه عملکردی و چه تسلطی) رابطه معنا داری وجود ندارد. نقش واسطه ای جهت گیری های هدف گرایشی (چه عملکردی و چه تسلطی) در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی «عزم» تایید شد.