مقاله پیش بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پست های ۴۰۰ کیلو ولت و اثربخشی راه کارهای پیشنهادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۶۰ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پست های ۴۰۰ کیلو ولت و اثربخشی راه کارهای پیشنهادی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپراتور
مقاله خطای انسانی
مقاله تجزیه و تحلیل وظایف شغلی
مقاله SHERPA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حلوانی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه، انسان به عنوان طراح، برنامه ریز و کاربر سیستم ها، تجهیزات و ماشین آلات نقش بسیار مهمی در ایمنی آن ها دارد. در یک سیستم پیچیده، رفتار کاربر، دارای پتانسیل بروز اشتباهاتی است که می تواند توانمندی سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر خطاهای انسانی اپراتورهای پست های ۴۰۰ کیلوولت شناسایی، تحلیل و اثربخشی راه کارهای کاهش آن بررسی گردیده است.
روش بررسی: پس از شناسایی مشاغل کلیدی اثرگذار بر پایداری صنعت برق، شغل اپراتور پست های ۴۰۰ کیلوولت به عنوان پست حساس و کلیدی انتخاب گردید و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وظایف (HTA) تحلیل گردید. همچنین با استفاده از روش تحلیل نظام مند، پیش بینی و کاهش خطای انسانی(SHERPA) ، خطاهای احتمالی اپراتور پیش بینی، تحلیل و اثربخشی راه های کنترل آن مطالعه شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که در ۱۰۷ مورد خطای پیش بینی شده در ۶ وظیفه اصلی و ۶۱ زیروظیفه اپراتور کنترل پست ۴۰۰ کیلوولت، بیشترین نوع خطا، خطای عملکردی و بیشترین خطای پیش بینی شده مربوط به وظیفه انجام مانور می باشد. نتایج همچنین نشان داد که حدود ۹۵ درصد از ریسک های ناشی از خطاهای شناسایی شده، در سطح غیر قابل قبول و نامطلوب هستند. درصورت بکارگیری روش های کنترلی پیشنهادی پیش بینی می گردد ریسک های غیر قابل قبول به صفر و ریسک های نامطلوب به ۷٫۵ درصد کاهش یابد.
بحث و نتیجه گیری: با روش تحلیل نظام مند پیش بینی و کاهش خطای انسانی (SHERPA) می توان خطاهای انسانی در اتاق های کنترل را شناسایی و تحلیل کرد و آن ها را کاهش داد.