مقاله پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و مولفه های جمعیت شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و مولفه های جمعیت شناختی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله موفقیت تحصیلی
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزازاده عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: فتی لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان، در کسب موفقیت های آتی آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و عدم توجه به این مقوله اساسی و به تبع آن افت تحصیلی، موجب کاهش سطح علمی و کارایی دانشجویان خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی موفقیت تحصیلی از طریق مولفه های هوش هیجانی و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی می باشد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی می باشدکه در آن ۱۱۴ دانشجوی پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۹۱ – ۱۳۹۰ شرکت کردند. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته پزشکی ورودی سال ۱۳۹۰ بودند. دانشجویان پرسش نامه هوش هیجانی بار – ان را در ابتدای سال تحصیلی تکمیل نمودند و در پایان یک سال تحصیلی معدل (شاخص پیشرفت تحصیلی) و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی آن ها به روش خود اظهاری جمع آوری شد. در تحلیل نتایج از همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد بین مولفه های هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد. اما بین نوع سهمیه و موفقیت تحصیلی ارتباط معنا داری وجود دارد که در F(2,101)= 7.317 در سطح معناداری p<0.001.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این است که هوش هیجانی تاثیری در موفقیت تحصیلی ندارد. این در حالی است که هوش هیجانی یکی از الزامات موفقیت یک پزشک در زندگی حرفه ای اش می باشد. در شیوه ارزشیابی کنونی دانشجویان هوش هیجانی جایگاهی ندارد. در این صورت در شیوه ارزشیابی باید تغیرات اساسی صورت گیرد. همچنین برای نحوی پذیرش دانشجویان باید تدابیری اندیشید که تاثیر سهمیه در آن معقول تر شود.