مقاله پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس تفکر نقاد و مولفه های جمعیت شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۷۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس تفکر نقاد و مولفه های جمعیت شناختی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله تفکر نقاد
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: فتی لادن
جناب آقای / سرکار خانم: میرزازاده عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شناسایی فاکتورهای موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان و توجه به آن ها، گامی به سوی توسعه پایدار می باشد. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی موفقیت تحصیلی از طریق مولفه های تفکر نقاد و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی می باشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن ۱۱۴ دانشجوی پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت کردند. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته پزشکی ورودی سال ۹۰ بودند. دانشجویان پرسشنامه مهارت های تفکر نقاد کالیفرنیا (فرم ب) را در ابتدای سال تحصیلی تکمیل نمودند شاخص پیشرفت تحصیلی که معدل دانشجویان بود در پایان یک سال تحصیلی به همراه برخی از متغییرهای جمعیت شناختی آن ها جمع آوری شد. و در تحلیل نتایج از آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و بیشینه و نیز از آمار استنباطی رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد بین چهار خرده مقیاس تفکر نقاد و موفقیت تحصیلی رابطه ای وجود ندارد و تنها بین خرده مقیاس «تفسیر» و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت (
R=0.251) و در مجموع ۶٫۳ درصد موفقیت تحصیلی را تبیین می کردند (R2=0.063). همچنین، در صورت تعمیم نتایج نمونه مورد مطالعه به جامعه اصلی متغیرهای پیش بین قادر به تبیین ۵٫۴ درصد از واریانس موفقیت تحصیلی می باشند (R2Adj=0.054). ضریب رگرسیون متغیر پیش بین تفسیر نشان می دهد که این متغیر می توانند تغییرات مربوط به موفقیت تحصیلی را به گونه ای معنادار تبیین کنند (P<0.0001).
نتیجه گیری: با توجه به پژوهش های صورت گرفته در دنیا در خصوص عوامل موثر بر تفکر نقاد حجم مطالب درسی و نحوی ارزشیابی بر پرورش این عملکرد ذهنی بسیار تاثیر گذار می باشند نتایج در پژهش حاضر حاکی از این است که تراکم مطالب درسی مجال تفکر را از فراگیران سلب می نماید همچنین استفاده از روش های ارزشیابی که بر مبنای حفظ کردن حجم وسیعی از اطلاعات تئوری و غیر کاربردی هستند، باعث می شود دانشجویان به سمت روش های یادگیری حفظی و بدون تفکر و استدلال سوق داده شوند. لذا ضروری است بر روی حجم محتوای آموزشی و نحوی ارزشیابی دانشجویان تمرکز بیشتری صورت گیرد همچنین برای نحوی پذیرش دانشجویان باید تدابیری اندیشید که تاثیر سهمیه در آن معقول تر شود.