مقاله پیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از درجه حرارت و طول روز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی مراحل رشد و نمو سویا با استفاده از درجه حرارت و طول روز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی
مقاله درجه حرارت
مقاله سویا
مقاله رشد و نمو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقی آبی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش طول مراحل مختلف نمو سویا (M7, M9.LODA) به تغییرات طول روز و دما و همچنین مدل سازی روز تا مراحل نمو در دوره های مختلف، آزمایشی با بهره گیری از تاریخ های مختلف کاشت در تابستان سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزرعه تحقیقات هواشناسی کشاورزی خرم آباد انجام گردید. برای تخمین تعداد روز تا هر مرحله، تعداد روز از تاریخ کاشت تا زمانی که ۵۰% کرت وارد مرحله مورد نظر شده باشد را به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای درجه روز رشد (GDD) و فتوترمال (PTU) به عنوان متغیر مستقل در رگرسیون مرحله ای مورد استفاده قرار گرفتند. مرحله ای از رگرسون به عنوان مدل مناسب انتخاب گردید که ضریب رگرسیون و ضریب تشخیص و ضرایب ثابت مدل آن حداقل در سطح احتمال ۵% معنی دار باشد و حداکثر ضریب تشخیص کل را داشته باشد. تعداد روز از کاشت تا گلدهی، کاشت تا غلاف دهی و کاشت تا رسیدگی از تاریخ های کاشت تاثیر پذیرفت. با افزایش دما طول مراحل نمو کاهش یافت، روز تا رسیدگی بیشترین تاثیر را از طول روز پذیرفت و با افزایش آن کاهش یافت. فتوترمال متغیری بود که به تنهایی حدود 99.5% تغییرات روز تا رسیدگی و در حدود ۱۰۰% تغییرات روز تا گلدهی و غلاف دهی را توضیح داد، در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS، ۹ مدل برای سه مرحله: روز تا گلدهی، روز تا غلاف دهی و روز تا رسیدگی کشت اول سویا، کشت تاخیری و ارقام سویا به دست آمد و با توجه به اینکه ضرایب ثابت GDD در مدل ها معنی دار نشدند، از مدل حذف گردیدند.