مقاله پیش بینی مراحل رشد ونمو ارقام و لاین های سویا با استفاده از پارامترهای اقلیمی طول روز و دما در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی مراحل رشد ونمو ارقام و لاین های سویا با استفاده از پارامترهای اقلیمی طول روز و دما در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله زمان کاشت (طول روز و دما)
مقاله رقم و لاین
مقاله پیش بینی مراحل رشد و نمو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی شراره
جناب آقای / سرکار خانم: دانشیان جهانفر
جناب آقای / سرکار خانم: پذیرا ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شیرانی راد امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور پیش بینی مراحل رشد و نمو ارقام سویا با استفاده از پارامترهای اقلیمی طول روز و دما در منطقه کرج، چهار زمان کاشت به فاصله 15 روز شامل اول خرداد، ۱۶ خرداد، ۳۱ خرداد و ۱۵ تیر در چهار آزمایش جداگانه در منطقه کرج درسال ۱۳۸۷ اجراگردیدند. تیمارهای طول روز و دما از طریق زمان های کاشت فوق اعمال شدند. هرآزمایش شامل ۱۵ رقم و لاین به نام های Miandoab، Elf، Tns95، Clark، Grangelb، Union، L17، A3237، A3935، S.R.F، M12، M4، Zane، Williams و Calland در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی باسه تکرار بود. در این تحقیق، رقم Williams در زمان کاشت اول خرداد به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و تیمارهای طول روز و دما از طریق زمان های کاشت فوق اعمال گردیدند. زمان گل دهی و طول دوره نمو زایشی بر اساس واحدهای درجه روز رشد، فتوپریود و فتوترمال، برازش رگرسیونی شدند. نتایج حاصل نشان داد که اثر فتوپریود در کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی موثر بود و افزایش دوره فتوپریود سبب تاخیر در زمان رسیدن کلیه ارقام و لاین های مورد بررسی گردید. در بین ارقام مورد بررسی تنها در رقم Williams اثر فتوترمال مثبت بوده است، بنابراین با افزایش فتوترمال دریافتی در هر زمان، رسیدن گیاه به تاخیر افتاد. با توجه به این که واحد فتوترمال از حاصل ضرب درجه روز رشد و فتوپریود روزانه محاسبه می گردد، بنابراین تاثیر فتوپریود بر زمان رسیدگی موثرتر بوده و با توجه به این که ضریب فتوپریود مثبت می باشد، درجه روز رشد به صورت غیر مستقیم و از طریق واحد فتوترمال توانسته است سبب تسریع در زمان رسیدگی گیاه گردد. همچنین در میان ارقام و لاین های مورد آزمون در طول دوره نمو زایشی، تنها رقم Elf تحت تاثیر درجه روز رشد قرار گرفت، بنابراین به نظر می رسد درجه روز رشد تاثیر قابل توجهی در رسیدن این رقم داشته باشد.