مقاله پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر بر اساس متغیرهای روانشناختی با تاکید بر ویژگی شخصیتی درونگرایی – برونگرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر بر اساس متغیرهای روانشناختی با تاکید بر ویژگی شخصیتی درونگرایی – برونگرایی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیختگی
مقاله فعال سازی
مقاله اضطراب
مقاله انگیزش
مقاله برونگرایی/درونگرایی و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسایی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ موسوی سیدمحمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر بر اساس عوامل روانشناختی انگیختگی، فعال سازی، اضطراب، انگیزش و ویژگی های شخصیتی بر مبنای بعد شخصیتی برونگرایی/درونگرایی است. طی یک مطالعه همبستگی از نوع پیش بینی، از بین جامعه آماری کمانداران عضو تیم ملی و افراد دعوت شده به این تیم، ۳۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. مقدار انگیختگی با اندازه گیری سطح هدایت الکتریکی پوست تعیین شد و برای سنجش اضطراب صفتی از آزمون اضطراب رقابتی ورزشی، برای سنجش اضطراب حالتی از سیاهه اضطراب حالتی رقابتی (نسخه دوم)، برای اندازه گیری انگیزش از مقیاس انگیزش ورزشی و برای سنجش بعد شخصیتی برونگرایی/ درونگرایی، پرسشنامه شخصیتی آیزنک مورد استفاده قرار گرفت. آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین میزان همبستگی و مدل رگرسیون خطی چندگانه برای پیش بینی عملکرد آزمودنی ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد کمانداران و انگیختگی، فعال سازی، انگیزش (درونی و بیرونی) و بعد شخصیتی برونگرایی / درونگرایی ضریب همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. اما هیچ یک از متغیرهای اضطراب (صفتی، شناختی و بدنی) با عملکرد، ضریب همبستگی معنی داری نداشتند و در نتیجه، پیش بینی کننده عملکرد این ورزشکاران نبودند. متغیرهای انگیختگی و فعال سازی با هم ( P<0.05و ۷۹٫۴۱۸=(۳۱ و ۲)F و R2=0.837، انگیزش درونی ( P<0.05و ۱۰۳۱٫۸۲۶=(۳۰ و ۱)F و R2=0.972) و برونگرایی/درونگرایی ( P<0.05و ۳۳۰٫۱۹۹=(۳۳ و ۱)F و R2=0.909) به طور معنی داری، توانایی پیش بینی عملکرد کمانداران را داشتند. اما انگیزش بیرونی، پیش بینی کننده عملکرد این ورزشکاران نبود. توصیه می شود مربیان در استعدادیابی، آموزش، انتخاب و شرکت دادن کمانداران در مسابقات، به متغیرهای مذکور توجه کافی داشته باشند.