مقاله پیش بینی عملکرد خانواده دانشجویان از طریق شیوه های مقابله با استرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی عملکرد خانواده دانشجویان از طریق شیوه های مقابله با استرس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله شیوه های مقابله
مقاله عملکرد خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنام امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قمری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف تحقیق حاضر پیش بینی عملکرد خانواده دانشجویان با توجه به انواع شیوه های مقابله با استرس بود. روش: نمونه مورد مطالعه در تحقیق حاضر ۳۱۷ دانشجو بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ابهر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شیوه های مقابله ای (CSQ) راجر و همکاران و پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد بین شیوه شناختی مقابله با استرس و اختلال در عملکرد خانواده رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین شیوه هیجانی مقابله با استرس و اختلال در عملکرد خانواده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بین شیوه اجتنابی و انفصالی مقابله با استرس و عملکرد خانواده رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین نتیجه تحقیق نشان داد که شیوه هیجانی و شناختی مقابله با استرس حدود ۲۶ درصد ازتغییرات عملکرد خانواده در دانشجویان را تبیین می کند. نتیجه گیری: برای بهبود عملکرد خانواده دانشجویان می توان شیوه های مناسب مقابله با استرس را به آنها آموزش داد.