مقاله پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین دانشجویان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: پیش بینی علایم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین دانشجویان دختر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مذهبی
مقاله باور مذهبی
مقاله علایم روانی
مقاله دانشجویان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورستار ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور نازی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر، پیش بینی علائم اختلالات روانی بر اساس باورها و رفتارهای دینی در بین دانشجویان بود. بدین منظور ۲۷۴ دانشجوی دختر از بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. ابزارهای مطالعه شامل پرسشنامه معبد و چک لیست علایم مرضی (SCL-90) بود. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عمل به واجبات با تمامی علایم روانی، به غیر از اضطراب و وسواسی رابطه منفی معنادار دارد. همچنین عمل به مستحبات و دخالت دادن مذهب در تصمیم گیری و انتخاب، به غیر از بعد وسواسی، با تمامی ابعاد سلامت روانی رابطه منفی معنادار دارد و در نهایت بعد فعالیت مذهبی با ابعاد افسردگی، خودبیمارانگاری و حساسیت بین فردی رابطه منفی معنادار نشان می دهد. به طور کلی نمرات بیشتر در ابعاد دینداری با سلامت روانی بهتر و علایم روانی کمتر همراه می باشد.