مقاله پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۷۳ تا ۷۸۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش معنوی
مقاله شادکامی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضمیری نژاد سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پیلتن مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: تبرایی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: اکابری آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افراد می توانند با استفاده از هوش معنوی فعالیت ها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند. به کارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمره می تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود. هدف مطالعه حاضر این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی شادکامی می باشد یا خیر.
روش:این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱ انجام شد، در این مطالعه تعداد ۱۲۹ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به صورت تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه پرسش نامه های خودسنجی هوش معنوی و شادکامی آکسفورد را تکمیل نمودند و داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی و t مستقل و رگرسیون چندگانه خطی به روش گام به گام(stepwise) توسط نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: ضریب همبستگی بین هوش معنوی و شادکامی برابر
r=0.505 به دست آمد، که از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001) در پیش بینی نمره شادکامی با متغیرهای هوش معنوی و کنترل اثر متغیرهای جنسیت، سن، محل سکونت و معدل با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نتیجه گرفته شد که فقط متغیرهای هوش معنوی و جنسیت به صورت معناداری قادر به پیش بینی نمره شادکامی بودند. هم چنین دو بعد تفکر وجودی انتقادی و معنای شخصی از ابعاد هوش معنوی به صورت معناداری پیش بینی کننده شادکامی بودند.
نتیجه گیری: از این مطالعه نتیجه می شود که بر اساس هوش معنوی و جنسیت می توان شادکامی افراد را پیش بینی نمود. از آنجا که هوش معنوی مجموعه ای از توانایی هاست، می توان با ارتقای این مهارت ها در دانشجویان زمینه بالابردن شادکامی در آن ها را فراهم کرد.