مقاله پیش بینی سهم فرآیندهای شکافت غیر هسته مرکب بر حسب عدد جرمی پرتابه در واکنش شکافت القایی ۲۰۸۸۲pb که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی سهم فرآیندهای شکافت غیر هسته مرکب بر حسب عدد جرمی پرتابه در واکنش شکافت القایی ۲۰۸۸۲pb
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکافت القایی با یون سنگین
مقاله مدل آماری نقطه زینی استاندارد
مقاله شکافت هسته غیر مرکب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خلیل خلیلی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات صورت گرفته بر روی واکنش های شکافت القایی با یون سنگین در محدوده ای از انرژی های نزدیک سد کولنی باعث شده است که جنبه های جالبی از فرآیند شکافت آشکار شود. یافته های اخیر نشان می دهند که یکی از عوامل مهم در بررسی توزیع زاویه ای پاره های شکافت ناشی از شکافت القایی یک هدف ثابت با پرتابه های مختلف، عدد جرمی و اندازه هسته پرتابه می باشد. در این مقاله، رفتار ناهمسانگردی پاره های شکافت در سیستم های واکنش شکافت القایی ۳۲۱۶S+20882pb، ۲۸۱۴Si، ۲۴۱۲Mg، ۱۹۹۱۸۸O و ۱۶۸O، بر اساس مدل آماری نقطه زینی استاندارد بررسی شده است و رابطه بین سهم میانگین شکافت هسته غیر مرکب در سیستم های شکافت القایی با هسته هدف بر حسب عدد جرمی پرتابه های متفاوت به دست آمده است. برای سیستم های شکافت القایی با این هسته هدف نشان داده شد که برای پرتابه های دارای عدد جرمی بزرگتر از ۲۰، سهم شکافت هسته غیر مرکب وجود دارد و با افزایش عدد جرمی پرتابه، مقدار این سهم بیشتر می شود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، شرط مقایسه a و aBG برای سیستم های شکافت القایی با هسته های هدف ۲۰۸۸۲pb و سنگین تر از آن تصحیح شده است.