مقاله پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای تنظیم هیجان شناختی
مقاله سلامت روان
مقاله عملکرد تحصیلی دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اولی پور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اردمه علی
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی شکوه
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی عسگرآباد اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان به عنوان پیش بینی کننده های سلامت روان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. در این پژوهش تعداد ۲۳۰ نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان شناختی (CERQ) و سلامت عمومی (GHQ) و برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی از معدل نمرات واحدهایی که دانشجویان تاکنون گذرانده بودند، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نسخه ۱۶ نرم افزار SPSS استفاده شد که تحلیل چند متغیری (رگرسیون) نشان داد از میان راهبردهای تنظیم هیجان شناختی سازگار، پذیرش و از میان راهبردهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار، فاجعه انگاری بهترین پیش بینی کنندگان سلامت روان می باشند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیچ کدام از راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با عملکرد تحصیلی دارای رابطه معنادار نیستند. راهبرد شناختی فاجعه انگاری بیشترین عامل تبیین کننده سلامت روان را به خود اختصاص داده بود. پسران بیش از دختران از راهبردهای ملامت خود و فاجعه انگاری استفاده می کردند. با توجه به نتایج تحقیق، راهبردهای تنظیم هیجان شناختی می تواند هدف مهمی در مداخلات شناختی_رفتاری باشد.