مقاله پیش بینی زایمان زودرس بر اساس طول سرویکس و pH واژن در سه ماهه دوم بارداری در جمعیت کم خطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: پیش بینی زایمان زودرس بر اساس طول سرویکس و pH واژن در سه ماهه دوم بارداری در جمعیت کم خطر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زایمان زودرس
مقاله طول سرویکس
مقاله واژینوز باکتریال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فرد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی نیا الهه
جناب آقای / سرکار خانم: طبسی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صحت مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: توتونیان شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کوتاه شدن طول سرویکس یا قیفی شدن آن در صورتی که در اواسط حاملگی اندازه گیری شوند، می توانند زایمان زودرس را پیش گویی کنند. واژینوز باکتریال نیز عامل خطر زایمان زودرس است که باعث ایجاد pH قلیایی واژن می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر این دو پارامتر در جمعیت کم خطر در پیش گویی زایمان زودرس در سه ماهه دوم بارداری می باشد تا با انجام مداخلات از این عارضه پیش گیری شود.
مواد و روش ها: این مطالعه هم گروهی بر روی ۴۳۸ زن باردار در سنین ۱۸ تا ۲۴ هفته بارداری انجام شد. طول سرویکس و pH واژن اندازه گیری شد و سن بارداری در زمان زایمان در این افراد تعیین گردید. ریسک زایمان زودرس در کل و بر حسب متغیرهای pH و طول سرویکس محاسبه و ارزش اخباری هر یک ارایه شد.
نتایج: شانس زایمان زودرس در pH قلیایی واژن نسبت به pH اسیدی بیش از ۳ برابر بوده و این اختلاف معنی دار بود (OR= 3.06). ارتباط طول سرویکس و زایمان زودرس نیز معنی دار بود. طول سرویکس کمتر از ۳۰ میلی متر شانس زایمان زودرس را نزدیک به ۱۴ برابر افزایش داده و افرادی که طول سرویکس کمتر از ۳۰ میلی متر داشتند، بیش از ۷۱ درصد به زایمان زودرس دچار شدند (ارزش اخباری مثبت).
نتیجه گیری: واژن قلیایی خطر بیشتری برای ایجاد زایمان زودرس دیرهنگام نسبت به زودهنگام و سرویکس کوتاه خطر بیشتری برای ایجاد زایمان زودرس زودهنگام نسبت به دیرهنگام دارد.