مقاله پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: پیش بینی رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آی یو دی
مقاله تئوری
مقاله رفتار
مقاله قصد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی سعدالدین شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پیمان نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آی یو دی، یکی از ایمن ترین روش های جلوگیری از بارداری است که در ایران در مقایسه با سایر جوامع، مورد استقبال قرار نگرفته است. در تحلیل عوامل موثر بر رفتار آی یو دی گذاری می توان به عوامل فردی، اجتماعی و محیطی اشاره کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتار آی یو دی گذاری در زنان سنین باروری شهر مشهد با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی در سال ۹۱-۱۳۹۰ بر روی ۴۰۰ زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر مشهد انجام شد. افراد به صورت طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه سنجش آگاهی در مورد آی یو دی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مورد بررسی قرار گرفتند. روایی پرسشنامه ها با روایی محتوا و پایایی آنها با ضریب آلفا کرونباخ تعیین شد (۰٫۷۵-۰٫۹۴). رفتار آی یو دی گذاری سه ماه پس از تکمیل پرسشنامه ها بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه ۱۱٫۵) و روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی و لوجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن واحدهای پژوهش
۲۷٫۸±۵٫۰۱ سال بود. سازه های تئوری رفتاری برنامه ریزی شده در مجموع ۳۶% قصد و ۱۴% رفتار آی یو دی گذاری را پیش بینی کردند. هنجارهای انتزاعی (b=0.179) و قصد (b=0.179) پیش بینی کننده های قوی رفتار آی یو دی گذاری بودند.
نتیجه گیری: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، پیش بینی کننده قوی برای قصد آی یو دی گذاری بوده، اما برای رفتار آی یو دی گذاری، پیش بینی کننده نسبتا ضعیفی می باشد.