مقاله پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان مرند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای پرخطر
مقاله جهت گیری مذهبی
مقاله سبک مقابله ای
مقاله دانش آموزان دختر
مقاله شهرستان مرند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره داغی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اصل فتاحی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهمیت نقش عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی در شکل گیری رفتار افراد و و از سوی دیگر نقش مذهب در مقابله با مشکلات و بحران ها، تحقیق حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک مقابله ای در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان در شهر مرند انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مرند بود (N=246) و از این جامعه، تعداد ۱۵۰ نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، مطابق جدول کرجسی-مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های رفتارهای پرخطر (YRBSS)، سبک های مقابله ای (CISS) و جهت گیری مذهبی استفاده شد که پایایی هر کدام از آنها به ترتیب ۰٫۸۵، ۰٫۹۲ و ۰٫۷۳ گزارش شده است. داده ها به کمک آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که: همبستگی معکوس و ضعیف معنی داری بین سبک مقابله ای مساله مدار با رفتار پر خطر در دانش آموزان وجود دارد. همچنین بین سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتناب مدار با رفتار پر خطر در دانش آموزان همبستگی مستقیم و متوسط معناداری وجود دارد و همبستگی معکوس و متوسط معنی داری بین جهت گیری مذهبی درونی با رفتار پر خطر در دانش آموزان وجود دارد و بین جهت گیری مذهبی بیرونی با رفتار پر خطر در دانش آموزان همبستگی مستقیم و ضعیف معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که: هر سه سبک مقابله با استرس و دو شیوه جهت گیری مذهبی به عنوان متغیرهای پیش بین ۵۳ درصد واریانس رفتار پر خطر را تبیین می کنند. و نیز تاثیر متغیرهای پیش بین سبک مقابله هیجان مدار، جهت گیری مذهبی درونی، سبک مقابله اجتناب مدار، سبک مقابله مساله مدار و جهت گیری مذهبی بیرونی معنی دار است.