مقاله پیش بینی رفتارهای خود- مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت بر اساس سبک های دلبستگی و کانون کنترل سلامت: نقش تعدیل کننده جنس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۸۴ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: پیش بینی رفتارهای خود- مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت بر اساس سبک های دلبستگی و کانون کنترل سلامت: نقش تعدیل کننده جنس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله سبک های دلبستگی
مقاله کانون کنترل سلامت
مقاله رفتارهای خود مراقبتی
مقاله جنس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوگفتار منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقی فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اگرچه دیابت یک بیماری روان تنی نیست ولی عوامل روانشناختی نقش برجسته ای در علت شناسی، شدت و پیش آگهی آن دارند. افزون بر این، درمان دیابت مستلزم انضباط شخصی و پایبندی به رفتارهای خود مراقبتی است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش سبک های دلبستگی و کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خود مراقبتی در افراد با بیماری دیابت است.
روش: ۱۱۱بیمار مبتلا به دیابت (۴۵ مرد و ۶۶ زن) با میانگین سنی ۴۸٫۳۸ و انحراف استاندارد ۱۴٫۶۲ که عضو انجمن دیابت ایران بودند به مقیاس دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RASS، ۱۹۹۰)، مقیاس چندوجهی کانون کنترل سلامت (MHLC، ۱۹۹۲) و مقیاس چکیده فعالیت های خود مراقبتی بیماران دیابتی (SDSCA، ۱۹۹۴) پاسخ دادند. برای، تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون معناداری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.
یافته ها: نتای[ به دست آمده بیانگر وجود رابطه مثبت معنادار بین رفتارهای خود مراقبتی با زیر مقیاس نزدیک بودن )سبک دلبستگی ایمن( و کانون کنترل بیرونی– ۰ پزشکان و رابطه منفی معنادار با زیر مقیاس اضطراب (سبک دلبستگی اضطرابی- دوسوگرا) و نیز رابطه منفی معنادار بین سبک دلبستگی ایمن با کانون کنترل بیرونی- دیگران است. همچنین کانون کنترل درونی در مردان بالاتر از زنان به دست آمد. در سایر زیر مقیاس ها و نیز در رفتارهای خود مراقبتی و سبک های دلبستگی تفاوتی بین دو جنس مشاهده نشد.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نقش الگوهای رفتاری را در سیر و پیش آگهی بیماری دیابت آشکار ساخته و اهمیت مداخلات روان شناختی در درمان دیابت را مورد توجه و تاکید قرار می دهد.