مقاله پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت زناشویی
مقاله شیوه های حل تعارض
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخیرالدین جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری خسروشاهی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: رضایت مندی زناشویی مهم ترین بعد ازدواج است و هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض به عنوان مولفه های فردی با رضایت مندی زناشویی ارتباط دارند.
هدف: مطالعه به منظور پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۹ در شهر ارومیه بر روی ۱۲۰ زوج فرهنگی (شاغل در آموزش و پرورش) انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ، آزمون هوش هیجانی برادبری، گریوز و شیوه های حل تعارض رحیم استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته ها: بین رضایت زناشویی با هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض همراهانه و مصالحه گرانه همبستگی مستقیم وجود داشت (P<0.001). همچنین بین رضایت زناشویی با شیوه حل تعارض اجتنابی همبستگی معکوس وجود داشت (P<0.01). رابطه آماری معنی داری بین رضایت زناشویی با شیوه های حل تعارض مهربانانه و سلطه گرانه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض در ترکیب با هم قادرند تغییرات رضایت زناشویی را به طور معنی داری پیش بینی کنند.