مقاله پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و فرهنگ از صفحه ۱۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای ارتباطی
مقاله صمیمیت زناشویی
مقاله رضایتمندی زناشویی
مقاله طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: دوستکام محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رهباردار حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد بود. آزمودنی های پژوهش ۱۲۵ زن متقاضی طلاق و ۱۲۵ زن مایل به ادامه زندگی مشترک (جمعا ۲۵۰ نفر) بودند که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. همه افراد نمونه به کمک سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) و پرسشنامه صمیمیت زناشویی، ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها افزون بر روش های آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز نیز به کار رفت. نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش را تایید کرد و نشان داد که رضایتمندی زناشویی را می توان از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در دو گروه متقاضی طلاق و عادی پیش بینی نمود.