مقاله پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبک های هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبک های هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد شغلی
مقاله سبکهای هویت
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: درودی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گل پیچ زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم ترین عوامل موثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بودند. نمونه پژوهش شامل ۵۰۰ نفر دانشجو (۲۱۷ نفر زن و ۲۸۳ مرد) بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک هویت با ضرایب آلفای کرونباخ بین ۰٫۶۵ تا ۰٫۶۸ و فرم کوتاه پرسشنامه رشد شغلی با ضریب بازآزمایی ۰٫۷۵ برای قسمت اول و ۰٫۸۱ برای قسمت دوم بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و رشد شغلی ارتباط آماری مثبت و معنادار و بین سبک هویت سردرگم و رشد شغلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای رشد شغلی محسوب می شود. در تبیین نتایج پژوهش حاضر می توان به ویژگی های مشابه سبک هویت اطلاعاتی و فرایند انتخاب شغل اشاره کرد.