مقاله پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان بر اساس ویژگی های فرزند پروری والدین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان بر اساس ویژگی های فرزند پروری والدین
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله مشارکت
مقاله خودپیروی
مقاله مهرورزی
مقاله خودشناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بزازیان سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مهسا سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، رابطه ویژگی های فرزندپروری والدین با خودشناسی انسجامی فرزندان مورد بررسی قرار گرفت. هدف، آزمودن قدرت پیش بینی خودشناسی انسجامی فرزندان بر اساس ویژگی های مشارکت، حمایت از خودپیروی و مهرورزی والدین در یک نمونه دانشجویی بود. تعداد ۳۵۲ دانشجو (۱۴۲ پسر، ۲۱۰ دختر) از مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس ادراک از والدین (PPS) و مقیاس خودشناسی انسجامـی (ISKS) را تکمیل کنند. نتایج نشان داد که ویژگی های حمایت والدین از خودپیروی و مهرورزی والدین با خودشناسی انسجامی رابطه مثبت معنادار دارند. تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب ویژگی مهرورزی مادر و حمایت پدر از خودپیروی می توانند تغییرات مربوط به خودشناسی انسجامی را پیش بینی کنند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ویژگی های فرزندپروری والدین به شکل های گوناگون و احتمالا بر حسب مکانیسم های متفاوت، خودشناسی انسجامی فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. این ویژگی ها هم چنین تحت تاثیر متغیرهای فرهنگی هستند.