مقاله پیش بینی حاملگی طول کشیده با بررسی سونوگرافیک ترانس واژینال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۶۴ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: پیش بینی حاملگی طول کشیده با بررسی سونوگرافیک ترانس واژینال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طول دهانه رحم
مقاله حاملگی طول کشیده
مقاله سونوگرافی ترانس واژینال
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گیاهی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان مینور
جناب آقای / سرکار خانم: مرصوصی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: کلباسی مانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیش بینی حاملگی طول کشیده جهت جلوگیری از زجر جنینی همواره مورد توجه بوده است؛ پژوهش حاضر با هدف پیش بینی حاملگی طول کشیده با اندازه گیری سونوگرافیک ترانس واژینال طول دهانه رحم در هفته ۳۷ بارداری انجام گرفت.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – همبستگی است. در ۱۲۶ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران با حاملگی تک قلو و پرزانتاسیون سفالیک، طول دهانه رحم در هفته ۳۷ بارداری با سونوگرافی ترانس واژینال اندازه گیری و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بالینی تکمیل شد. در این پژوهش سن حاملگی در زمان زایمان محاسبه و حاملگی طول کشیده، بارداری پس از هفته ۴۱ اطلاق گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل، کای اسکور، رگرسیون لوجستیک و منحنی ROC انجام گرفت.
یافته ها: متوسط طول دهانه رحم ۸٫۹±۲۶٫۱۰ میلی متر و بروز زایمان پس از هفته ۴۱ بارداری ۴٫۸ درصد برآورد شد. متوسط طول دهانه رحم در واحدهای پژوهشی زایمان کرده بعد از هفته ۴۱ (۶ نفر) نسبت به زایمان کرده قبل از هفته ۴۱ (۱۲۰نفر)، بلندتر بود (۸٫۵±۳۴٫۰۸ در برابر ۸٫۷±۲۵٫۷؛ ۰٫۰۲=
P). مناسب ترین نقطه برش طول دهانه رحم برای پیشگویی زایمان پس از هفته ۴۱ بارداری، ۲۵٫۵ میلی متر با حساسیت ۱۰۰ درصد، ویژگی ۵۰ درصد، ارزش پیش گویی مثبت ۹ درصد و ارزش پیش گویی منفی ۱۰۰ درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: پیش بینی حاملگی طول کشیده با اندازه گیری سونوگرافیک ترانس واژینال طول دهانه رحم در هفته ۳۷ امکان پذیر بوده اما ارزش پیش گویی مثبت آن کم است. این یافته علمی می تواند در مدیریت مناسب تر این گونه حاملگی ها در زمان ترم موثر باشد.